การประปานครหลวง / ต้นน้ำ (Water Supply) / 30 sec.
Director: TOH - SEKSON